Ekološki ciljevi Udruženja

Udruženje će raditi i zalagati se na provođenju sledećih ekoloških ciljeva:

 • zalagat će se za pravo svakog građanina da živi u zdravoj i očuvanoj prirodi i u tom cilju posvetiće dosta pažnje na edukaciji vlasnika šuma, ali i drugih segmenata društva naročito djece i omladine;
 • zaštita florističkog i faunističkog biodiverziteta šumskih ekosistema ;
 • očuvanje hidroloških potencijala i kvaliteta voda ;
 • pomoć u zaštiti ugroženih vrsta divljači ;
 • predlaganje područja koja će imati zaštitnu ulogu ;
 • izrada programa i obnavljanje devastiranih šuma od posledica ratnih dešavanja naročito šuma izbjeglog i raseljenog stanovništva, što pored ekološkog efekta ima za posledicu i održiv povratak;
 • Predlaganje mjera i sprovođenju aktivnosti na uklanjanju divljih deponija otpada i sprečavanju pravljenja novih divljih deponija koje ugrožavaju životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Ekonomski ciljevi Udruženja

Udruženje radi i zalaže se na provođenju sledećih ekonomskih ciljeva:

 • povećanje proizvodnih potencijala privatnih šuma po obimu i kvalitetu
 • izgradnju infrastrukture za olakšavanje rada u privatnim šumama
 • predlaganje efikasne organizacije za gazdovanje privatnim šumama i postizanje maksimalnih ekonomskih efekata
 • uvođenje Evropskih standarda i normi u privatnim šumama (certifikacija privatnih šuma)
 • izrada programa za pošumljavanje privatnih šuma radi korištenja sredstava FUŠ-a, koja do sada uopšte nisu namjenski korištena.
 • učestovanje na konkursima za dodjelu sredstava proste i proširene reprodukcije, koja su do sada monopolistički isključivo korišćena samo za državne šume.
 • pomoć pri organizovalju efikasnijeg i bržeg obilježavanja stabala za sječu, te same sječe i izvoza radi dobivanja maksimalno vrijednih sortimenata.
 • izradu programa i pomoć vlasnicima šuma pri osnivanju malih i porodičnih preduzeća koja se bave iskorištavanjem ostalih šumskih proizvoda (gljive, ljekovito bilje, eterična ulja, prerada šumskog voća, seoski turizam i dr.)
 • predlaganje načina za bolje korištenje i maksimalnu komrecijalizaciju proizvioda privatnih šuma.

Socijalni i opštedruštveni ciljevi rada Udruženja

Socijalni i opštedruštveni ciljevi rada Udruženja su:

 • unaprijeđenje životnih uslova svakog pojedinca koji živi u okruženju,
 • stvaranje povoljnijih životnih uslova za cijelu populaciju okruženja i društvenu zajednicu,
 • unaprijeđenje rekreativnih i turističkih mogućnosti šumskih ekosistema,
 • aktivnosti na unaprijeđenju zdravstvene uloge šuma,
 • edukacija i uključivanje lokalnog stanovništva u očuvanje opštekorisnih funkcija šume i podizanja svijesti lokalnih zajednica o značaju šuma u očuvanju šumskih ekosistema i životne sredine,
 • uključivanje lokalnog stanovništva u korištenju svih potencijala privatnih šuma,
 • Udruženje će pratiti rad vladinih institucija i zaposlenih u njima, te ukazivati na zloupotrebe položaja i monopolističko ponašanje,
 • Udruženje će u skladu sa Statutom, nalaziti mogućnost za obavljanje privrednih djelatnosti radi finansiranja i realizaciju aktivnosti udruženja,
 • Udruženje će kad se za to ukažu mogućnosti, imenovati profesionalne radnike,
 • Udruženje će se finansirati: od članarine, sredstava privrednih subjekata, društvenih fondova, poklona, dobrovoljnih priloga, pružanja raznih usluga, promocijom novih standarda kvaliteta življenja, kao i drugim intelektualnim uslugama,
 • Udruženje će, u zavisnosti od potreba, organizovati sekcije u oblasti šumarstva, ekologije i zaštite čovjekove okoline, ostalih opštekorisnih funkcija šume itd,
 • udruženje će uspostavljati saradnju sa svim udruženjima slične programske orjentacije,
 • Udruženje će raditi na jačanju nevladinog sektora i u tom cilju pokretati akcije uspostavljanja mreže civilnih organizacija,
 • Udruženje će svim svojim aktivnostima uticati na razvoj civilnih incijativa, demokratskih procesa, održivog razvoja i uopšte progresa u društvenoj zajednici kojoj pripada,