Razlozi za osnivanje udruženja su zaštita šumskog fonda privatnih šuma i podizanja proizvodnih mogućnosti šuma na viši nivo.

U Republici Srpskoj privatne šume zauzimaju površinu oko 280 000 hektara ili oko 23,6% od ukupne površine pod šumom, a u Federaciji BiH, površina privatnih šuma iznosi oko 210 000 hektara ili oko 19% ukupne površine šume.

Ove šume u Republici Srpskoj su isparčane u 464 000 katastarskih čestica u posjedu oko 250 000 vlasnika, a u Federaciji BiH ima oko 490 000 parcela pod šumom u vlasništvu fizičkih lica i preko 300 000 vlasnika.

Dok o državnim šumama brigu vode Vlade entiteta preko svojih Javnih preduzeća i sva sredstva prikupljena od FUŠ-a, proste i proširene reprodukcije i stranih donacija koriste isključivo za obnavljanje državnih šuma i ako bi prema površinama najmanje 20% tih srestava trebalo da se usmjeri prema privavatnim šumama do sada nikada nije zabilježen ni jedan takav slučaj, što je totalno neodrživo pogotovu kad se zna da su ove šume najviše stradale u proteklom ratu pogotovu parcele koje se nalaze u vlasništvu izbjeglog i raseljenog stanovništva.

Naime, poznato je da je šuma u cjelini, pa tako i privatne šume, podnijela mnoge negativne aktivnosti koje su se odvijale kroz nepravilno gazdovanje sa višestrukim negativnim posljedicama.

Neke od posljedica su :

  • potpuno devastiranje pojedinih šumskih površina i njihovo pretvaranje u poljoprivredno i građevinsko zemljište ;
  • kvalitativno smanjenje šumskog fonda kroz sječe najvrijednijih vrsta drveća i sječa stabala nosioca kvalitetne produkcije;
  • sječa rijetkih vrsta drveća ( voćkarica ) i narušavanje ravnoteže šumskih ekosistema ;
  • promjene faunističkog i florističkog sastava šuma i narušavanje optimalnog biodiverziteta autohtonih vrsta flore i faune ;
  • narušavanje ekološke ravnoteže, kao i degradacija i umanjenje opštekorisnih funkcija šuma ;
  • povećanje elementarnih nepogoda i njihovih negativnih posljedica ( poplave, erozije, klizišta, ugrožavanje putne infrastrukture i sl. )
  • povećana emisija štetnih gasova i zagrijavanja atmosfere.

Shvatajući potrebu radikalne promjene odnosa prema šumi, ovo udruženje će preduzimati sve mjere koje će doprinijeti zaustavljanju negativnih posljedica prouzrokovanih lošim gazdovanjem i težiti uspostavljanju novih načina, metoda i odnosa koji će šumi dati značaj koji ona treba da ima u savremenim uslovima razvoja civilizacije.

Zbog ekstenzivnog gazdovanja, posebno sektorom privatnih šuma, i neprimjenjivanja naučnih i stručnih dostignuća kroz dugi istorijski period, današnje privatne šume imaju znatno niže produkcione efekte od efekata koji se mogu postići sa stanovišta ekološko-proizvodnih mogućnosti njihovih staništa.

Šume predstavljaju nacionalno bogastvo i moraju se čuvati i unaprijeđivati da bi zadovoljile, osim ekonomskih, i druge ciljeve, kao što su ekološki, kulturni, sociološki i zdravstveni. Zbog toga je jedan od zadataka ovog udruženja je uspostavljanje ravnoteže interesa vlasnika, korisnika šuma i društva u odnosu na šume, stvaranje povoljne klime za ekonomski razvoj uz očuvanje ekoloških vrijednosti šuma, obezbjeđenje socijalne funkcije šuma uz optimalizovanje zakonskog okvira za šumarstvo.

Za očuvanje opštekorisnih funkcija šuma, pokrenuće se potrebne aktivnosti i projekti kroz potrebu izdvajanja posebnih šumskih površina koje će imati zaštitni karakter.

U ekonomskom smislu udruženje će, bazirajući se na znanja svojih članova i druga naučna i stručna dostignuća, predlagati najbolje načine i sisteme gazdovanja za pojedine privatne šume, u zavisnosti od njihovog trenutnog stanja, a sve sa ciljem postizanja maksimalnih finansijskih efekata njihovih vlasnika, uz zaštitu javnog interesa i opštekorisnih funkcija šuma.

Udruženje se zalaže za povećanje površina privatnih šuma visokog uzgojnog oblika kroz prevođenje izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik, za podizanje novih zasada u privatnim šumama i postepenu promjenu vrsta drveća u korist vrijednijih vrsta u ekonomskom i ekološkom pogledu i čuvanje autohtone vegetacije i njenog biodiverziteta na svim područjima njenih prirodnih staništa.

Udruženje se zalaže za očuvanje i unapređenje genofonda i reproduktivne osnove privatnih šuma.

Takođe se zalaže za sve organizacione promjene koje će doprinijeti kvalitetnijem upravljanju u sektoru privatnih šuma i za postavljanje optimalnog zakonskog okvira, koji će omogućiti tržišnu prohodnost u svim segmentima rada sa privatnim šumama.