PEFC SERTIFIKACIJA:

PEFC
PEFC

JAVNA RASPRAVA III POZIV za dostavljanje prijedloga, primjedbi i žalbi

CERTIFIKACIJA ŠUMA U SKLADU SA ZAHTIJEVIMA PEFC (Program za priznavanje šema za certifikaciju šuma)

Prateći međunarodne obaveze za održivo korišćenje prirodnih resursa koji su pokrenuti od samita u Rio-u 1992; kao i sve veća zabrinutost društva u odnosu na negativne efekte izazvane klimatskim promjenama, zahtjevima za zaštitu životne sredine, u cilju primjene kriterijuma za održivo upravljanje i gazdovanje šumama – (OGŠ) koji je usvojen na Ministarskoj konferenciji o zaštiti šuma u Evropi (MCPFE) u Lisabonu 1998. godine, Savjet za održivo gazdovanje šumama u zemlji prema PEFC (Program za Šema odobravanja šumskih certifikata) – Savjet za održivo gazdovanje šumama u BiH najavljuje početak procesa za pripremu kriterijuma i indikatora za održivo gazdovanje šumama – OGŠ. Savjet za održivo gazdovanje šumama u RS/BiH je tijelo inicijative, ima za cilj da pokrene proces stvaranja standarda za održivo upravljanje šumama – OGŠ u zemlji, njihovo usvajanje od strane relevantnih subjekata i interesnih grupa i dostaviti ih za priznavanje pred Savjetom PEFC.

PEFC je međunarodna, neprofitna, nevladina organizacija posvećena promociji održivog gazdovanja šumama, nezavisnim sertifikacijama od strane trećih lica. PEFC je organizacija koja prepoznaje nacionalne sisteme za sertifikaciju šuma, usvojene konsenzusom i učešćem svih zainteresovanih strana u društvu. Danas PEFC ima certifikovane sisteme sertifikacije u preko 40 zemalja širom svijeta koji pokrivaju 313 miliona hektara sertifikovanih šuma, čineći PEFC najvećim svijetskim sistemom.
Inicijativa za pokretanje procesa sertifikacije privatnih šuma dolazi od samih šumovlasnika (proces poznat kao “odozdo prema gore” ili eng. “bottom up”).
Privatni šumovlasnici su prepoznali potrebu za sertifikacijom i privatnih šuma, (jer su državne šume npr. u Republici Srpskoj 100% sertifikovane), i koja prvenstveno dolazi od zahtijeva tržišta, drvoprerađivača i njihovih kupaca,koji žele biti uvijereni da korištena drvna sirovina dolazi iz šuma kojima se odgovorno gospodari – OGŠ.
Tako su privatni šumovlasnici a preko svog Udruženja privatnih šumovlasnika “Naša Šuma”, pokrenuli niz aktivnosti proteklih godina sa ciljem odabira za njih najprihvatljivije šeme za sertifikaciju privatnih šuma.
21. jula 2017 godine u Čelincu je održana i završna konferencija u sklopu projekta “Modeli sertifikacije privatnih šuma sa osvrtom na niziske šume hrasta lužnjaka, poljskog jasena i bagrema” koji je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, a finansiran iz sredstava proširene reprodukcije, koji je imao za cilj da predstavi šumovlasnicima najprihvatljivije šeme za sertifikaciju privatnih šuma.
Od tog perioda predstavnici Udruženja privatnih šumovlasnika “Naša Šuma” su imali niz sastanaka i razgovora sa kolegama iz PEFC-a kako bi obezbijedili njihovu podršku za pokretanje procesa sertifikacije privatnih šuma u našoj zemlji. Kao rezultat tih aktivnosti je i prva objava koju smo oglasili na web sajtu UPŠ “Naša Šuma” 14.11.2018.
Svrha ovog procesa je da se kroz proces konsultacije sa svim zainteresovanim stranama i primjenom konsenzusa usvoje kriterijumi i indikatori za održivo gazdovanje šumama u skladu sa međunarodnim standardima PEFC na nivou RS/BiH.
U skladu sa naprijed navedenim, inicijator ovih aktivnosti, Udruženje privatnih šumovlasnika “Naša Šuma” poziva najodgovornije predstavnike (stakeholder-e) iz ove oblasti i slijedećeh institucija/organizacija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS,Ministarstvo prostornog uređenja i ekologije RS, JP “Šume RS”, privatne šumamovlasnike, Šumarski fakultet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Klastere za drvnu industriju, Privrednu komoru RS, Udruženje poslodavaca RS, Nevladne organizacije i ostale zainteresovane strane, da se uključe u proces izrade Radne Verzije nacionalnog standarda za održivog gazdovanja šumama u RS/BiH, slanjem svojih prijedloga, primjedbi i žalbi.
Treća javna rasprava traje 30 dana računajući od dana objavljivanja 29.12.2020. godine.

Proces izrade nacionalnih standarda će biti transparentan i sproveden u skladu sa procedurama i postupcima koje je usvojio Savjet za održivo gazdovanje šumama u RS/BiH (Pravila za razvoj i reviziju bosanskohercegovačkih standarda za održivo gazdovanje šumama – OGŠ ), a u skladu sa propisanim standardom: PEFC ST 1003: 2018. Sa ovom pozivom posebno podstičemo da se u ovaj proces uključe i sezonski šumarski radnici, sakupljači ne-drvnih šumskih proizvoda, kao i druge zainteresovane strane. Prijedlozi, primjedbe i žalbe mogu se dostaviti licima odgovornim za vođenje postupka na slijedeću adresu elektronske pošte: amnasasuma@gmail.com ili info@nasasuma.com kao i pismeno na adresu Udruženja privatnih šumovlasnika “Naša Šuma”, Romaniska 1e Banja Luka 78000 RS/BiH, koristeći obrazac dostupan na slijedećoj internetskoj stranici: http://www.nasasuma.com/ Udruženja privatnih šumovlasnika “Naša Šuma” u poglavlju: SERTIFIKACIJA, “PEFC RS-BiH 02-2020, PROCEDURE IZRADE I REVIZIJE STANDARDA” “Aneks 1 Obrazac za podnošenje prigovora, žalbi ili prijedloga za sadržaj o kriterijumima i indikatorima za OGŠ”

Za više informacija molimo vas da nazovete + 387 65 546 168, ili +387 51 321 600